Artikel 1.  Definities

 1. ‘Ik’ Chantal Nijhof Studio, gevestigd te Heerde, ingeschreven met KvK-nummer 05085742, sluit een overeenkomst met jou.
 2. ‘Jij’ bent mijn klant, de wederpartij.
 3. ‘Wij’ zijn Partijen samen.
 4. Met de ‘Overeenkomst’ bedoel ik de overeenkomst van de ‘Opdracht’ op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht of het product dat ik aan jou lever. En, waarbij deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 5. Jij handelt als ‘Consument’ als je mij die opdracht geeft als privépersoon.
 6. Jij handelt als ‘Bedrijf’ als je mij de opdracht geeft als niet privépersoon.
 7. Onder ‘Annuleren’ versta ik de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst. 
 8. Onder ‘Schriftelijk’ versta ik elektronische communicatie, als de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast voor de ontvangst van elektronische communicatie ligt altijd bij jou. 
 9. Onder ‘Gebruik’ versta ik het verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
 10. Onder “Fotografische werken” of “werken” versta ik fotografische werken zoals in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet en andere werken in de zin van die wet, die met bedoelde fotografische werken op één lijn worden gesteld.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten die ik doe of die namens mij zijn gedaan.
 2. Van deze voorwaarden kun je alleen afwijken als wij dat uitdrukkelijk en schriftelijk afspreken.
 3. De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van jou of derden zijn nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Mijn aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand  geldig, tenzij ik een andere termijn in het aanbod of de offerte noem. 
 3. Als jij een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij wij dit samen uitdrukkelijk en schriftelijk afspreken.

Artikel 4. Aanvaarding 

 1. Jij aanvaard het aanbod expliciet en schriftelijk. Als je dat niet doet, maar je stemt er wel mee in of als je de indruk wekt dat ik werk voor jou verricht in het kader van de overeenkomst, dan beschouw ik het aanbod als aanvaard. 
 2. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod heb ik het de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat jij hieraan rechten kunt ontlenen. 
 3. Ik heb het recht een opdracht te weigeren, als na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering van de Opdracht voor mij onaanvaardbaar maken. 
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Ik ben dan gerechtigd de eerder afgesproken prijs aan te passen.

Artikel 5. Annulering

 1. Handel jij als consument en annuleer jij de opdracht tot 72 uur vóór de afgesproken dag en tijd, dan breng ik geen kosten in rekening. Maar, annuleer jij binnen 72 uur vóór de afgesproken dag en tijd, dan breng ik 50% van het factuurbedrag in rekening. 
 2. Handel jij als bedrijf en annuleer jij de opdracht tot 1 maand vóór de afgesproken dag en tijd, dan breng ik 50% van het factuurbedrag in rekening. Maar, annuleer jij binnen 1 maand vóór de afgesproken dag en tijd, dan breng ik het volledige bedrag in rekening. 
 3. Handel jij als consument, dan mag je de afspraak altijd verplaatsen tegen betaling van € 10,00. 
 4. Als wij geen vergoeding voor annulering afspraken, dan is de door mij gehanteerde vergoeding bij annulering van toepassing. Dit kan soms betekenen dat ik de aanbetaling niet aan jou terugbetaal.


Artikel 6. Uitvoering

 1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit. Dit doe ik in de stijl waarin ik gebruikelijk werk, vanuit mijn eigen inzicht en creativiteit.
 2. Ik span mij in voor het beste resultaat. Ik zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.
 3. Ik voer de opdracht uit na onderling overleg, na schriftelijk akkoord en na betaling van de eventueel afgesproken (aan)betaling door jou.
 4. Jij zorgt dat je doet en laat, wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om de uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 5. Jij zorgt dat ik optijd kan beginnen aan de uitvoering van de opdracht. Lukt dit niet en komen daar extra kosten en/of extra uren uit voort? Dan breng ik die kosten bij jou in rekening.
 6. Jij maakt de omstandigheden voor mij zo gunstig mogelijk. Als het nodig is tref je maatregelen. 
 7. Groepsfoto’s en andere specifiek door jou verzochte foto’s kunnen alleen door mij worden vervaardigd als de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en jij voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken.
 8. Ik garandeer nadrukkelijk niet dat alle door jou gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.
 9. Ik lever de beelden af in de door mijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. De foto’s worden bewerkt met een filter. De foto’s lever ik niet “origineel” aan, alleen bewerkt. Hierbij zal eventueel ook nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen. Zoals bijvoorbeeld het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Overige nabewerking is alleen na overleg en kan extra kosten betekenen.
 10. Je hebt geen recht op revisie.

Artikel 7. Locaties 

 1. Voor alle fotografie op locatie geldt dat jij zelf verantwoordelijk bent voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Ik denk graag met jou mee en ik kan jou eventueel adviseren.
 2. Bij slecht weer zoek jij zelf een alternatief als jij in dat geval buiten geen foto’s wilt laten maken. Kun je geen alternatief vinden, dan kunnen we de fotoshoot kosteloos verplaatsen.

Artikel 8. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, zijn inclusief btw voor consumenten en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.
 2. Alle prijzen zijn in euro’s, zijn exclusief btw voor bedrijven en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.
 3. Alle prijzen die ik hanteer op mijn website of die ik anderszins kenbaar maak, kan ik altijd wijzigen. 
 4. De prijs met betrekking tot een Opdracht, wordt door mij vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 5. De prijs wordt berekend volgens mijn gebruikelijke (uur)tarieven. De prijs geldt voor de periode waarin ik de werkzaamheden verricht, tenzij we een afwijkend (uur)tarief afspraken.
 6. Als wij een totaalbedrag afspraken is dit altijd een richtprijs. Tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs afspraken.
 7. Ik mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
 8. Als de richtprijs meer dan 10% hoger uitvalt, laat ik jou dat op tijd weten. Ik leg dan ook uit waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Je hebt dan het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Ik heb het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand zal ik jou de prijsaanpassingen meedelen.
 10. Handel jij als consument en ga jij niet akkoord met de prijsverhoging, dan mag je onze overeenkomst opzeggen.

Artikel 9. Verzendkosten, parkeervergunning & reiskosten 

 1. Verzendkosten zijn voor jouw rekening, tenzij wij hierover iets anders afspraken.  
 2. Jij zorgt voor een (tijdelijke) parkeervergunning als deze wordt vereist. Als sprake is van betaald parkeren, zorg jij dat de parkeerapp is geactiveerd. Dergelijke bijkomende kosten zijn altijd voor jou.
 3. Reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer buiten een straal van 5 kilometer, gerekend vanaf de postcode 8181 ZG. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer voeg ik de originele plaatsbewijzen bij. De reisafstand bereken ik met behulp van Google Maps of NS-tabel. 

Artikel 10. Betalingen & betalingstermijn    

 1. Mijn facturen betaal je binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij wij hierover andere afspraken maakten of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen beschouw ik als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat als jij het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn voldoet, jij van rechtswege in verzuim en in gebreke bent, zonder dat ik aan jou een aanmaning hoef te sturen of jou in gebreke hoeft te stellen. 
 3. Ik heb het recht om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling, aanbetaling of om een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de opdracht.
 4. Bij bruidsfotografie verlang ik minimaal 25% van het totaalbedrag als aanbetaling van de levering van de dienst. Waarbij geldt dat de boeking volgt na de aanbetaling. De resterende factuur zend ik 14 dagen voor de bruiloftshoot, die voor die datum worden voldaan.

Artikel 11. Gevolgen niet op tijd betalen

 1. Als je niet binnen de afgesproken termijn betaald, heb ik het recht om de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen. Dat recht heb ik vanaf de dag dat jij in verzuim bent.
 2. Als jij in verzuim bent, ben je mij ook buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd. 
 3. Incassokosten bereken ik aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Als jij niet optijd betaalt, mag ik mijn verplichtingen opschorten totdat jij aan betalingsverplichting hebt voldaan. 
 5. Bij liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan jouw zijde, zijn mijn vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Als jij jouw medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst weigert, ben je nog steeds verplicht om de afgesproken prijs te betalen.

Artikel 12. Opschortingsrecht en verrekening

 1. Tenzij jij handelt als consument, doe je afstand van het recht om de nakoming van een uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 2. Jij doet afstand van het recht op verrekening

Artikel 13. Naleving AVG

 1. Ik verwerk persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de overeengekomen opdracht. In principe verwerk ik niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de verstrekte opdracht. Gezien de aard van mijn praktijk behoud ik mij het recht voor om bijvoorbeeld in het kader van efficiency wel langer of uitgebreider te bewaren.
 2. De verwerking vindt plaats passend bij de verstrekte opdracht, tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicht ben om anders te handelen.

Artikel 14. Levering

 1. Tenzij wij anders afspraken, zijn de levertijden slechts geschatte levertijden. 
 2. Digitale bestanden lever ik in goed overleg en op een door ons afgesproken wijze. Zij zijn vanaf het moment van verzending voor risico van jou. Als wij geen levertijd afspraken, wordt die in redelijkheid door mij vastgesteld. 
 3. Levering geschiedt digitaal, tenzij wij anders afspraken.
 4. Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie.        
 5. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan hoe ze door mij zijn aangeleverd. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, ben ik niet aansprakelijk voor die kwaliteit.

Artikel 15. Intellectueel eigendom en licentie

 1. Ik behoud alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij wij schriftelijk anders afspraken. 
 2. Elke overeenkomst houdt de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot mijn Werken als wij niet anders afspraken.
 3. Jij krijgt van mij een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.
 4. Jij mag de Werken slechts onder naamsvermelding van ‘Chantal Nijhof Studio’ openbaar maken.
 5. Jij bent niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden en ook niet om je eigen licentie over te dragen, tenzij wij anders afspraken.
 6. Jij bent nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.
 7. Wil jij een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden inzenden, dan heb je mijn schriftelijke toestemming nodig.
 8. Wil jij een foto bewerken of wijzigen dan heb je mijn schriftelijke toestemming nodig.
 9. Jij dient mijn persoonlijkheidsrechten in acht te nemen, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet.
 10. Ik heb het recht de Werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend mijn website, blog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, tenzij anders afgesproken. 

Artikel 16. Rechten van derden

 1. Als jij een Werk openbaar maakt, ben jij met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of rechthebbenden. Jij vrijwaart mij van alle aanspraken hierop en verder.
 2. Ik ben verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Artikel 17. Mee- fotograferen

 1. Naast mij, huur jij voor de opdracht geen andere professionele fotografen in.
 2. Overige aanwezige personen mogen fotograferen, maar zonder mij daarbij te hinderen.
 3. Als jij een professionele videograaf inhuurt en het blijkt niet mogelijk om samen te werken vanaf het beste punt, dan geef jij aan of ik of de videograaf de momenten moet vastleggen vanaf het beste punt. 
 4. Ik mag een derde meenemen in de hoedanigheid van assistent of stagiair. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor jou.

Artikel 18. Garantie

 1. Wij hebben een overeenkomst met een dienstverlenend karakter. Dit bevat voor mij een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. Ik fotografeer vanuit mijn eigen inzicht en creativiteit.

Artikel 19. Informatieverstrekking door jou

 1. Jij stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, op tijd en in gewenste vorm en op gewenste wijze aan mij beschik­baar.
 2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie, gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Als en voor zover jij dit verzoekt, retourneer ik de betreffende bescheiden. 
 4. Als jij niet, niet op tijd of niet behoorlijk de door mij redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar stelt en de uitvoering van de overeenkomst loopt hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor jouw rekening.

Artikel 20. Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom

 1. Elk gebruik van een Werk van mij dat niet is afgesproken, beschouw ik als een inbreuk op het auteursrecht of ander intellectueel eigendom van mij.
 2. Bij inbreuk waarschuw ik jou en vraag ik jou om de inbreuk te stoppen. Ik heb het recht om van jou een vergoeding te eisen ter hoogte van tenminste driemaal de door mij  gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. 
 3. Daarnaast verbeur jij een bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat de overtreding duurt.
 4. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 5. Het verbeuren van de in lid 2 van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan mijn overige rechten, waaronder mijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21. Klachten

 1. Jij dient een door mij geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk te onderzoeken op tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan wat jij redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan stel ik het op prijs als jij mij zo snel mogelijk op de hoogte stelt, in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het product of de dienst. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@chantalnijhof.studio. Geef een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat ik in staat adequaat te reageren. 
 3. Aantoonbaar moet zijn dat de klacht betrekking heeft op onze overeenkomst.
 4. Als jouw klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit niet toe leiden dat ik gehouden wordt om andere werkzaamheden te verrichten dan afgesproken.

Artikel 22. Ingebrekestelling

 1. Een ingebrekestelling dien jij schriftelijk kenbaar te maken aan mij.
 2. Het is jouw verantwoordelijkheid dat die ingebrekestelling mij ook daadwerkelijk (op tijd) bereikt. 

Artikel 23. Hoofdelijke aansprakelijkheid van jou

 1. Als ik een overeenkomst aangaat met meerdere personen (bijvoorbeeld met je partner, met familie) is een ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van onze overeenkomst aan mij verschuldigd zijn. 

Artikel 24. Aansprakelijkheid van mij

 1. Ik ben uitsluitend aansprakelijk voor jouw schade als en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Als ik aansprakelijk ben voor schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Als ik aansprakelijk ben is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 25. Vervaltermijn schadevergoeding

 1. Elk recht van jou op schadevergoeding van mij, vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Ik sluit het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit. 

Artikel 26. Recht op ontbinding

 1. Jij hebt het recht de overeenkomst te ontbinden als ik toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van mijn verplichting. Tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van mijn verplichting niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, kan ontbinding pas nadat ik in verzuim ben. 
 3. Ik heb het recht de overeenkomst met jou te ontbinden, als jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet op tijd nakomt, of als ik kennis heb genomen van omstandigheden die mij een goede grond geven om te vrezen dat jij jouw verplichtingen niet behoorlijk kunt nakomen. 

Artikel 27. Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van mij in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van jou, niet aan mij kan worden toegerekend in een van de wil van mij onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van mijn verplichtingen ten aanzien van jou geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van mij kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie wordt onder meer gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, ziekte, epidemieën, pandemieën, een gebrek aan mijn camera en ik heb geen vervanging of vervanging kan redelijkerwijs niet van mij worden verwacht op die termijn, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en onderbrekingen van werk. 
 3. Als zich een overmacht situatie voordoet waardoor ik 1 of meer verplichtingen naar jou niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat ik er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 90 kalenderdagen duurt, mogen wij allebei de overeenkomst (schriftelijk) geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Ik ben jou in een overmacht situatie geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als ik door die toestand voordeel geniet.

Artikel 28. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Als na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen wij samen en in onderling overleg de overeenkomst aan.

Artikel 29. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Ik ben gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kan ik altijd doorvoeren. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ik zoveel mogelijk vooraf met jou bespreken.
 4. Handel jij als consument, dan mag je bij een wezenlijke wijziging van deze voorwaarden de overeenkomst opzeggen. 

Artikel 30. Overgang van rechten

 1. Rechten uit onze overeenkomst mogen niet worden overgedragen zonder mijn voorafgaande schriftelijke instemming. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 31. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ik bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 32. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter te Apeldoorn is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen ons, tenzij de wet anders voorschrijft.

OVERZICHT & MEER INFORMATIE fotosessies

Zwangerschapsshoot

Newborn

Baby

Cakesmash

Familiefotoshoot

Gezinsfotoshoot

Koppel fotoshoot

Bruidsfotografie

Personal Branding

Giftcard / Cadeaubon